• 1 РЖ Интер-Трансшпед
  АД-Скопје

  РЖ „Интер-Трнсшпед“ АД-Скопје е акционерско друштво, кое е еден од повеќето правни наследници произлезени по распадот и трансфорацијата на некогашниот индустриски гигант рудници и железарница Скопје - Скопје.
 • 2 РЖ Интер-Трансшпед
  АД-Скопје

  РЖ „Интер-Трансшпед“ АД-Скопје располага и со голем број други објекти и богата инфраструктура во самиот круг на железарницата, кои обезбедуваат можност за развој на друштвото во повеќе насоки и развој на други дејност.
 • 3 РЖ Интер-Трансшпед
  АД-Скопје

  Карактеристиките на материјалот што се расчистува и се транспортира предизвикува високи механички и термички оптоварување на машините, што работните услови ги чини непосредно потешки во споредба со услови во кои слични машини работат...
 • 4 РЖ Интер-Трансшпед
  АД-Скопје

  Во моментот основна дејност на друштвото е со својата тешка механизација (булдожери, утоварачи, багери и сл.), како и со своите тешки товарни возила (камиони и ...
 • 5 РЖ Интер-Трансшпед
  АД-Скопје

  РЖ „Интер-Трнсшпед“ АД-Скопје е акционерско друштво, кое е еден од повеќето правни наследници произлезени по распадот и трансфорацијата на некогашниот индустриски гигант рудници и железарница Скопје - Скопје.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Za Nas

РЖ „Интер-Трнсшпед“ АД-Скопје е акционерско друштво, кое е еден од повеќето правни насле- дници произлезени по распадот и трансфорацијата на неко- гашниот индустриски гигант рудници и железарница Скопје - Скопје. Во моментот основна дејност на друштвото е со својата тешка механизација (булдожери, утоварачи, багери и сл.), како и со своите тешки товарни возила (камиони и ...

Uslugi

РЖ „Интер-Трансшпед“ АД-Скопје располага и со голем број други објекти и богата инфраструктура во самиот круг на железарницата, кои обезбедуваат можност за развој на друштвото во повеќе насоки и развој на други дејност. Овде пред се би ги издвоиле сопствената бензинска пумпа со четири резервоари за складирање на гориво, ѕидан објект покриена перална за соло камиони и влекачи...

Na[ata dejnost

Овде возилата и машините со кои се извршуваат овие задачи се исто изложени на особено големи предизвици, односно екстремно тешки услови за работа. Карактеристиките на материјалот што се расчистува и се транспортира предизвикува високи механички и термички оптоварување на машините, што работните услови ги чини непосредно потешки во споредба со услови...